هیات ووشو تهران پلمپ شد-- 1394در ضمن سامعه صالحی زاده هستند 

جوابیه رئیس هیات ووشو تهران

هفته دفاع مقدس

ﺭﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎﺕ ﻭﻭﺷﻮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ : ﺻﺎﻟﺤﯽﺯﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﺿﻌﯿﻔﺶ ﺑﺮﮐﻨﺎﺭ ﮐﺮﺩﯾﻢ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺷﯿﺪﯼﺍﻗﺪﻡ، ﺭﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎﺕ ﻭﻭﺷﻮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺍﯾﻠﻨﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﮐﻨﺎﺭ ﺳﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽﺯﺍﺩﻩ،ﻧﺎﯾﺐ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﯿﺎﺕ ﻭﻭﺷﻮ ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﺿﻌﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﯿﺎﺕ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﮐﻨﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﯼ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩﯼ ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﮐﻨﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺩﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺭﺥ ﺑﺪﻫﺪ . ﺑﺮﮐﻨﺎﺭﯼ ﺻﺎﻟﺤﯽﺯﺍﺩﻩ ﻫﻢ ﺩﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦﺍﺳﺎﺱ ﺑﻮﺩ .ﻭﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ : ﻫﻤﺴﺮ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺑﯿﺮ ﻫﯿﺎﺕ ﻭﻭﺷﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺩﺍﺷﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺖ ﮐﺎﺭﯼﺍﯾﺸﺎﻥ ﺷﺪ .
ﺭﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎﺕ ﻭﻭﺷﻮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻤﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽﺯﺍﺩﻩ ﻭﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻥ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﺶ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﯼ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﯿﺎﺕ ﻭﻭﺷﻮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪﻥ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﻭﺷﻮﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ : ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﯿﺎﺕ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ
ﺳﺎﻝ 91 ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ93 ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﺶ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺮﺩﻡ . ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﯿﺎﺕ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺑﯿﻤﻪﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ . ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺎﺕ ﺁﻣﺪﻡ ﺍﺯ 7 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﻪﺻﺎﻟﺤﯽﺯﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻻﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺎﺭﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﭻﮐﺴﯽﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ .ﻭﯼ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﺭﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩﻩﺍﺻﻼً ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻓﺮﺩﯼ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺻﻼً ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ . ﺿﻤﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪﺩﺑﯿﺮﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 14 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺪﻩﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺭﯾﺎﻝ ﻫﻢ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ . ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝﺣﻖ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮﺩ ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﺩﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﯿﺐ ﺧﻮﺩﻡﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﻢ، ﺍﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺣﻖ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺭﺍﯼ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ . ﭼﻮﻥ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺳﻨﺪﯼ ﻫﻢ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺶ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﮔﺮﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ

سامعه صالحی زاده

هفته دفاع مقدس

به نقل از ایلنا :
انتقاد نایب رئیس سابق هیات ووشوی تهران از محمود رشیدی

تیرماه سال جاری، رئیس هیات ووشو استان تهران، نایب رئیس خود را به یکباره از کار برکنار کرد و به جای سامعه صالحی زاده یک نایب رئیس دیگر را منصوب کرد. در پی این اتفاق سامعه صالحی‌زاده نایب رئیس پیشین هیات ووشوی استان تهران از این هیات بابت عدم پرداخت حق و حقوقش شکایت کرد اما رئیس هیات ووشوی تهران سالن ورزشی نایب رئیس سابق خود را پلمپ کرد.
سامعه صالحی زاده، نایب رئیس سابق هیات ووشو استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی ایلنا راجع به نحوه برکناری خود و همچنین دلیل پلمپ سالن ورزشی هیات ووشو تهران گفت: من از دوازده سال پیش که هیات ووشو مستقل شد، به عنوان نایب رئیس فعالیت کردم و حتی در زمانی که هیات با عنوان انجمن کار می‌کرد، رئیس کمیته آموزش بودم. اما علیرغم این بدون در نظر گرفتن تمام سوابق من در این کار، تیرماه امسال بدون هیچ توضیحی با حکم رئیس هیات من را برکنار کردند و یک نایب رئیس دیگر را جای من گذاشتند. به نحوی که من حتی از برکناری خودم خبر نداشتم و از طریق بقیه دوستان در هیات متوجه این موضوع شدم.
وی ادامه داد: بعد از این اتفاق من در ابتدا دنبال این نبودم که بخواهم از کسی شکایت کنم و فقط دنبال گرفتن حق و حقوقم بودم. دوازده سال در هیات کار کردم ولی تنها 7 سال بیمه بودم اما حق و حقوق همین 7 سال را هم به من پرداخت نکردند و من مجبور شدم بخاطر گرفتن حقم شکایت کنم و به دلیل شکایت من با حکم وزارت کار سالن ورزشی هیات ووشوی تهران را پلمپ کردند. نکته جالب در مورد بیمه من این است که قرارداد من با هیات تا پایان سال 93 اعتبار داشت ولی من تا تیرماه 94 کار کردم و بعد از برکناری‌ام از هیات، بیمه‌ام تا پایان سال 93 حساب شده است و این یعنی چند ماه بدون قرارداد کار کرده‌ام.
صالحی‌زاده ادامه داد: من از بیست و یک سال پیش و از چهارده سالگی ووشو کار کردم. به عنوان بازیکن و مربی عضو تیم ملی بودم و در عرصه مربیگری نیز بازیکن تحویل تیم ملی داده ام. ضمن اینکه مدرک بین المللی داوری ووشو هم دارم و در تمام دوره های مسابقات کشوری به عنوان داور حضور داشته ام. اما بعد از این اتفاق متاسفانه با اعمال نفوذ رئیس هیات ووشو تهران، فدراسیون از حضور من به عنوان داور در مسابقات جلوگیری کرد و این دوره من تنها در این بازیها شاگرد داشتم و نتوانستم داوری کنم.
وی در پایان راجع به برکناری خود از هیات ووشو تهران و اقدامات رئیس فدراسیون گفت: رئیس فدارسیون در ابتدا اقداماتی برای بازگشت من به هیات انجام داد، اما متاسفانه بعد از صحبت‌هایی که با رئیس هیات داشت، دیگر اقدامی صورت نگرفت و من با همه سابقه‌ای که در این ورزش دارم از کار برکنار شدم. آن هم در حالی که مدارک من مورد تایید خود فدراسیون است..